TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
28248 hồ sơ

Đang xử lý
1166 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.61 (%)