TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
11954 hồ sơ

Đang xử lý
1380 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
91.97 (%)