TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
22407 hồ sơ

Đang xử lý
1085 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
89.53 (%)