TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
19299 hồ sơ

Đang xử lý
785 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.76 (%)