TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
16696 hồ sơ

Đang xử lý
3727 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
83.07 (%)