TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
33803 hồ sơ

Đang xử lý
1693 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
95.57 (%)