TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
28629 hồ sơ

Đang xử lý
1515 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.94 (%)