Tình hình xử lý hồ sơ của thành phố
Tổng: 28629 (hồ sơ)