TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
23500 hồ sơ

Đang xử lý
2224 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.3 (%)