Tình hình xử lý hồ sơ của thành phố
Tổng: 12180 (hồ sơ)