Tình hình xử lý hồ sơ của thành phố
Tổng: 3592 (hồ sơ)